تبلیغات

کمپین تبلیغاتی

انجام تبلیغات و کارهای مربوط به آن نه کار آسانی است و نه کوتاه مدت. همچنین اهداف تبلیغاتی شاید در یکی دو مورد خلاصه نشوند و موارد مختلفی هم برای رسیدن به آن اهداف تعریف شده باشند. بنابراین برای انجام تبلیغات و هدایت آن به سمت اهداف مورد نظر، یک کمپین تبلیغاتی ساخته میشود. گروهی از افراد متخصص کمپین تبلیغاتی را تشکیل میدهند که در آن مجموعهای از کارهای تبلیغاتی بر اساس برنامهریزی‌های از قبل انجام شده پیش برده میشوند.

معماری پیامها و محتواهای قابل انتقال، مدیریت رسانهها، ارزیابی عملکرد تبلیغات، برنامهریزی زمانی، ارتباط با مخاطبان و مشتریان، بازاریابی و مدیریت بودجه مثالهایی از کارهای تعریف شده برای یک کمپین تبلیغاتی هستند.

تبلیغات میتواند اهداف خرد و درشتی داشته باشد. اهداف ساخت یک کمپین تبلیغاتی هم میتواند مطابق با اهداف تجاری تبلیغاتی باشد. به این ترتیب کمپین در واقع یک ابزار به حساب میآید که به وسیلهی آن رسیدن به اهداف تبلیغاتی امکانپذیر میشود.

تبلیغات ویرون

استراتژی تبلیغات

باید این نکته را در نظر گرفت که یک کمپین تبلیغاتی هرچقدر هم که از افراد متخصصی تشکیل شده باشد، بهترین امکانات را در اختیار اعضاء قرار دهد و حتی عملکرد مطلوبی داشته باشد، اگر از یک استراتژی مشخص پیروی نکند به معنای این است که یا در جای خود در حال درجا زدن است؛ یا اینکه به موفقیتهای لحظهای و کم دوام دست پیدا میکند که در عین حال تبلیغات را به هدف بنیادین طولانی مدت خود نمیرساند.

برای جلوگیری از چنین موفقیتی که لحظهای، وهمی و سطحی محسوب میشود، لازم است که تمامی برنامه های تبلیغاتی ما چه صورت یک کمپین مشخص و چه بدون داشتن کمپین از یک استراتژی تبلیغاتی مهندسی شده پیروی کند. استراتژی تبلیغات راه و روش ، کیفیت، منظور و زمان رسیدن به اهداف تبلیغاتی را تعیین میکند. در تدوین یک استراتژی تبلیغاتی عوامل مختلفی مؤثر هستند. همچنین که از ابزار مختلفی برای پیاده کردن استراتژی تبلیغات استفاده میشود بنابراین هر تبلیغاتی استراتژی مختص به خود را دارد و یک استراتژی برای همهی کسب و کارها جوابگو نیست.

مشاوره تبلیغات

خیلی از کسب و کارها و پروژههای قدرتمند و گسترده، بخشی مخصوص به نام تبلیغات و بازاریابی دارند. این بخش توسط افرادی متخصص در حوزهی تبلیغات اداره میشود. به این معنی که از دانش آنها در پیش بردن کارهای تبلیغاتی استفاده میشود و این دانش به صورت مداوم در مواقع سختی و بحران و مواقع پایدارتر در کنار باقی افراد تیم است.

در مقابل کسب و کارهایی هم هستند که به دلیل نوپا بودن و یا دلایلی مانند کمبود بودجه، نمیتوانند تیمی مخصوص حوزهی تبلیغات برای خود داشته باشند؛ به همین دلیل میتوانند از خدمات مرحله ای مشاوره تبلیغات کمک بگیرند. در چنین شرایطی باز هم این آگاهی مشاوران است که میتواند کسب و کار را به سمت اهداف خود هدایت کند و در جایگاه مثبتتری قرار دهد. این در شرایطی است که مدیران کسب و کار به اهمیت تبلیغ خلاقانه و گویا در بازار و در میان رقیبان پی برده باشند و نسبت به بقا و پیشرفت کار خود در همان بازار تمایل نشان دهند.