چاپ و بسته بندی

انواع کیفیت های چاپ بنر

بنر چیست؟ بنر یک صفحه ی گرافیکی چاپ شده است که اندازه ی استاندارد خود را دارد و با هدف تبلیغات ساخته و چاپ میشود. پس ویژگیهای مهم بنر بیان گرافیکی آن، ماهیت فیزیکی آن و هدف تبلیغاتی آن هستند. بنرها را میشود بسته به محل قرارگیری و کارکرد به دو نوع بنرهای خارجی برای سطح شهر و خیابان، و داخلی برای فضای بسته تقسیم کرد. همچنین که بنر انواع مختلفی مانند استند و بنر دیواری دارد و از ابزارهای...

بسته بندی مواد غذایی

اهمیت بسته بندی مواد غذایی از نظر سلامت محصول محافظت و مراقبت از مواد غذایی قبل از هر چیز یکی از کارکردهای اصلی بسته بندی آنها است. بسته بندی مواد غذایی میتواند از خراب شدن آنها جلوگیری کند، ایمنی و کیفیت مادهی غذایی را حفظ کند و زمان حضور آنها را در مغازه قبل از خرید و مصرف افزایش دهد. در نتیجه مواد غذایی در اثر بستهبندی از لحاظ سه آسیب فیزیکی، شیمیایی و بیلوژیکی در امان هستند. محافظت از ماده...