عکاسی تبلییغاتی و صنعتی

    ایده ­پردازی غنی در عکس­های تبلیغاتی کیف و کفشایده­ پردازی درون عکاسی تبلیغاتی کیف و کفش به معنای فراتر رفتن از کادر ثابت با پس ­زمینه ­ی سفید درون عکس­ها…