بلاگ

تفاوت عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

خیلی از افراد به اشتباه عکاسی تبلیغاتی و صنعتی را یکی میگیرند، اما شمایی که در حال مطالعه ی این نوشته هستید به این اشتباه دچار نمیشوید.

اولین تفاوت، هدف از عکاسی

عکسهای تبلیغاتی حوزه های مختلفی را شامل میشوند و انواع پرتره ها، عکاسی معماری، هوایی، طبیعت و طبیعت بیجان میتوانند بسته به رویکرد خود نوعی از عکاسی تبلیغاتی به شمار می‌آیند. هدف عکاسی تبلیغاتی، ترغیب روانی بینندگان به خرید و تشویق آنها به پیگیری محصولات برای بالا بردن فروش است. از اهداف دیگر عکاسی تبلیغاتی میتوان به معرفی بصری و نشان دادن یک محصول و ویژگی های آن اشاره کرد.

عکاسی صنعتی هم نهایتاً با هدف تجاری بالا بردن فروش انجام میشود اما نه به وسیله ی تأثیرگذاری روانی مخاطبان و ترغیب آنها. عکاسی تبلیغاتی بر پایه ی نشان دادن تجهیزات و محصولات استوار است و بیش از هر چیز، به دنبال آگاهی دادن از ویژگیها و خصوصیات محصولات است.

دومین تفاوت، قصد و نیت

یکی از قدرتهای عکسهای تبلیغاتی، تأثیر آنها روی روان مخاطبان و القای احساس نیاز به آنها است. مخاطبان عکسهای تبلیغاتی، فارغ از هر محتوایی اغوا و تحریک میشوند تا یا بیشتر در مورد محصول تبلیغ شده کنجکاوی کنند، یا آن را داشته باشند و به نوعی تصاحب کنند. در واقع دنیای تبلیغات و هجوم محصولات آنقدر متنوع و متعدد و قوی است که هر فرد با موفق شدن به خرید یک محصول، حسی مانند تصاحب آن میگیرد و پیش خود فکر میکند که با داشتن محصول تبلیغ شده در عکس، به تمام وعده وعیدهایی که در عکس داده شده است میرسد؛ در عوض کسانی که محصول را خریداری نکردهاند چیزی کم دارند.

عکاسی تبلیغاتی از انواع ترفندها و حربههای بصری و روانی استفاده میکند تا بتواند احساسات مخاطب را هدف بگیرد. عکاسی صنعتی کاری به احساسات مخاطب ندارد. این نوع از عکاسی نه در پی اغوای خریدار و نه دنبال تأثیرگذاری بر روی بیننده است. در واقع عکسهای صنعتی بیشتر مخصوص کسانی است که مشتری شناخته شده و دائم یک کسب و کار هستند و صرفاً میخواهند به صورت دقیقتر، بدون هیچگونه بازی و اطوار اضافه، اطلاعاتی دربارهی محصول کسب کنند.

البته این به آن معنی نیست، که عکس صنعتی با فروش بالای کسب و کار مغایرت دارد. عکس صنعتی برای مخاطبی گرفته میشود، که از پیش با هر دلیل و به هر نحوی برای خرید اشتیاق نشان داده شده است.

سومین تفاوت، استایل در عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

عکس تبلیغاتی باید به طرز قابل توجهی زیبا باشد و در مقابل عکس صنعتی به این خاصیت احتیاجی ندارد. این زیبایی شامل ترکیببندی، بهترین زاویهی جسم برای مانور دادن، هماهنگی رنگهای پسزمینه و محصول یا سوژه، نشان دادن سوژه در بهترین حالت خود، تأکید و تشدیدگذاری بر امتیازات سوژه، در نظر گرفتن جای نوشتهها و لوگو، ایجاد حس و حالتهایی مانند دراماتیک یا هولناک یا قدرت، و موارد دیگر میشود.

در عین حال محصول مورد نظر برای عکس صنعتی نیاز ندارد نازیبا و بدون فکر به صورت صنعتی عکاسی شود. توجه به اصول ترکیببندی و کادربندی، درست درآوردن رنگها و نورپردازی در عکس صنعتی هم مهم است، اما محصول در عکس صنعتی همانطوری نشان داده میشود که واقعاً هست؛ بدون هیچگونه دخل و تصرفی. اگر محصولی مانند یک شیشه عطر زیبا، چشمنواز باشد به همان شکل منتها با قوتی کمتر در عکس صنعتی ثبت میشود و در عین حال از محصولی مانند لولههای دستگاه کارخانه نباید انتظار زیبایی داشت تا عکس را زیبا کند.

در عکاسی صنعتی بدون جنبهی زیباسازی، هر آنچه که هست در همان حالت و شرایط خود عکاسی میشود. بعد از عکاسی هم فقط اصطلاح نور و رنگ انجام میشود و هیچگونه تصویرسازی یا دستکاریهای سنگین روی فایل عکس صنعتی اعمال نمیشود. فراموش نکنیم که ما در عکس صنعتی یک عکس زشت نمیخواهیم، اما قصد هم نداریم با انواع اصلاحات و تکنیکها یک عکس نمایشی و دراماتیک تحویل دهیم.

تفاوت در به کارگیری ترفندها

همانطور که گفته شد عکاسی تبلیغاتی برای جذاب نشان دادن محصول تبلیغ شده، دست به هر کاری میزند. یکی از این کارها داستانگویی و استفاده از روایت در عکسهای تبلیغاتی است. با این روش، مخاطب خود را در میان داستان تصور میکند و این حس به اون القا میشود که با خرید و داشتن محصول مورد نظر، داستان گفته شده که احتمالاً سرشار از آرامش و خوشبختی است برای او هم اتفاق میافتد.

همچنین که داستانگویی و روایت یک راه جذاب است که میتواند به صورت اختصاصی برای هر کسب و کار، شخصیسازی و تعریف شود. این موضوع شخصیسازی، یک کسب و کار را از سایر رقبا جدا میکند و حتی اگر افراد زیادی از شیوهی نقل روایت برای تبلیغات خود استفاده کنند، امکان کار و تغییر روی داستان وجود داردمخاطبهای مختص به خود را جذب میکند. اما در مقابل، برای عکاسی صنعتی داستانگویی وجود ندارد. این عکس در نهایت جلوی چشم مخاطب و بیننده قرار میگیرد اما قرار نیست با ترفندهای مختلفی مانند داستانگویی او را به خرید تشویق کند.

عکاسی تبلیغاتی برای رسیدن به اهداف تبلیغاتی خود مجبور است با ایدهپردازی در مورد مؤلفههای بصری و مؤلفههای دهنی و روانی همراه شود. اما عکاسی صنعتی نیازی به تفکر و ایده دادن قبل از عکاسی ندارد.

شاید این گفته کاملاً دقیق نباشد اما شاید عکس صنعتی بیشتر شامل کارخانه و ابزارآلات آن شود. در عکسهای این چنینی، نیاز است همه چیز همانطور که هست ثبت شود تا اطلاعات دقیق و قابل استنادی را به مخاطبان عرضه کند. آگاهی دادن از واقعیات و اطلاعات موجود، هدف اصلی عکس صنعتی است. اما عکس تبلیغاتی به واقعیات و اطلاعات حاضر کاری ندارد و خود یک واقعیت مجازی جدید میسازد. همچنین که عکسهای محصولات نهایی همان کارخانه، شاید بیشتر در زمرهی عکسهای تبلیغاتی قرار بگیرند چرا که بیشتر نیاز به زیباسازی دارند تا مخاطبان را به فروش ترغیب کنند. در نهایت میشود از محصولات یک کارخانه هم عکس صنعتی گرفت و هم عکس تبلیغاتی.

پنجمین تفاوت در سوژه ی عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

یکی دیگر از تفاوتهای عکسهای صنعتی و تبلیغاتی در سوژهای است که مقابل دوربین قرار میگیرد. گفتیم که عکسهای تبلیغاتی میتوانند حوزههای مختلفی را شامل شوند و موجودات زنده، انسانها، خدمات و انواع محصولات و اجسام میتوانند سوژهی عکاسی تبلیغاتی باشند. اما در عکاسی صنعتی گزینهی موجودات زنده در شکل و شمایل دیگری نشان داده میشوند.

انسان در عکس صنعتی، شکلی منفعلانهتر دارد و به وسیلهی میمیک صورت یا حالات بدن خود، قصد القای حسی خاص را به بیننده ندارد. یک عکس صنعتی کارخانهای را تصور کنید که اپراتور دستگاه در لباس فرم خود، کنار دستگاه مشغول کار با آن و یا بررسی عملکرد است. این حضور میتواند به اهداف مختلفی انجام شود و حتی در حد نشان دادن لباس فرم کارخانه یا مقیاسی برای اندازهی دستگاه تقلیل یابد. این عکس را با عکسی تبلیغاتی از یک عطر مقایسه کنید که در آن یک بازیگر مشهور و محبوب، در حالتی خوشمنظر کنار شیشهی عطر قرار گرفته و عملاً مخاطب را به داشتن عطر برای شبیه شدن و یا نزدیک شدن به نحوهی زندگی بازیگر مشهور تشویق میکند.

باز هم به مثال قبلی کارخانه بازگردیم. باز هم باری دیگر کارکنان یک کارخانه را در محیط کارخانه و کنار دستگاهها نشان میدهیم اما با حالتی منظم، چهرهای خوشحال و راضی، لباسهایی تمیز و نو، در حال همکاری با یکدیگر را تصور کنید. این یک عکس تبلیغاتی است که از انسان برای القای حس رضایت و خرسندی استفاده کرده است تا حتی افرادی را برای کار در آن محیط سالم با کارگروهی تشویق کند. این حضور دیگر نه تنها منفعلانه شناخته نمیشود، بلکه در رسیدن به هدف عکس تبلیغاتی مؤثر است.

آخرین تفاوت، بستر انتشار عکسهای تبلیغاتی و صنعتی

عکس صنعتی بیشتر در تراکتها، بروشورها، کاتالوگها، فروشگاههای اینترنتی و هر جایی که بنا بر نشان دادن اطلاعات محصول و امکانات و ویژگیهای دقیق آن است منتشر میشود. عکس تبلیغاتی برای جذب هرچه بیشتر مخاطبان در بیلبوردها، پوسترها، شبکههای اجتماعی، کاتالوگهای تبلیغاتی و سایتها منتشر میشود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید